Maakt duurzaam leven bereikbaar

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Saen Hypotheken & Verzekeringen BV, h.o.d.n. Groen geld advies, gevestigd te Koog aan de Zaan aan het Zuideinde 49, 1541 CA hierna te noemen: “Groen geld advies”,en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Finenzo en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Finenzo werkzaam zijn.

De wederpartij van Groen geld advies is degene aan wie Groen geld advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groen Geld Advies gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Groen Geld Advies gesloten overeenkomsten waarbij Groen Geld Advies zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Groen Geld Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Groen Geld Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Groen Geld Advies en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van Groen Geld Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker. 

2.2. Aan Groen Geld Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Groen Geld Advies, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Groen Geld Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Groen Geld Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Groen Geld Advies, aan Groen Geld Advies heeft verzonden en opdrachtgever binnen twee werkdagen na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Groen Geld Advies heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 2 werkdagen na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Groen Geld Advies wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Groen Geld Advies heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Groen Geld Advies aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Groen Geld Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Groen Geld Advies het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Groen Geld Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover Groen Geld Advies bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Groen Geld Advies is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden. De derde partij is hiertoe zelf verantwoordelijk.

3.3 Groen Geld Advies is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Het voor diens dienstverlening aan opdrachtnemer toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door opdrachtgever aan de aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Groen Geld Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Groen Geld Advies beïnvloeden. 

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Groen Geld Advies voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Groen Geld Advies, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Groen Geld Advies gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Groen Geld Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Groen Geld Advies te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Groen Geld Advies aanleiding geeft, is Groen Geld Advies bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Groen Geld Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. 

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Groen Geld Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Groen Geld Advies zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Groen Geld Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Groen Geld Advies verschafte informatie.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Groen Geld Advies

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Groen Geld Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Groen Geld Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Groen Geld Advies wordt uitgekeerd, inclusief het door Groen Geld Advies te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Groen Geld Advies in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Groen Geld Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Groen Geld Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Groen Geld Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Groen Geld Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Groen Geld Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Groen Geld Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Groen Geld Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Groen Geld Advies verzonden (email)berichten Groen Geld Advies niet hebben bereikt.

7.7 Groen Geld Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Groen Geld Advies, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Groen Geld Advies niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Groen Geld Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Groen Geld Advies indien Groen Geld Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. Groen Geld Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Groen Geld Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Groen Geld Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Groen Geld Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Groen Geld Advies kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Groen Geld Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Groen Geld Advies niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Groen Geld Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Groen Geld Advies, zal Groen Geld Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4 De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Groen Geld Advies is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Groen Geld Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.000323. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Groen Geld Advies conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Groen Geld Advies de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Groen Geld Advies in verband met door Groen Geld Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 12: Beleid privacy en datalekken

12.1 Voor datalekken en waarborging privacy is door ons beleid opgemaakt. Wij hanteren een privacy beleid & datalekken beleid conform de Algemene Verordening  gegevensbescherming (AVG). Op onze website www.groengeldadvies.nl kunt u dit beleid inzien.

Wat wordt jou volgende stap?

Direct
contact met
één van onze
adviseurs