disclaimer

Algemeen

De onderstaande voorwaarden van deze disclaimer (hierna “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.groengeldadvies.nl). U wordt geadviseerd deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (algemene) voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de (algemene) voorwaarden van deze producten en diensten. Groen Geld Advies behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen heeft ondergaan.


Gebruik van de website

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en behelst geen advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Groen Geld Advies er naar streeft juiste, volledige en actuele informatie (uit betrouwbaar geachte bronnen) aan te bieden, verstrekt Groen Geld Advies expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Groen Geld Advies garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Groen Geld Advies is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Groen Geld Advies beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Groen Geld Advies.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Groen Geld Advies zogenaamde hyperlinks naar internetsites of feeds van derden weergeeft, betekent dit niet dat De Hypotheekshop de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Groen Geld Advies aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Groen Geld Advies niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Groen Geld Advies, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groen Geld Advies of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groen Geld Advies is het niet toegestaan links naar sites van Groen Geld Advies weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Groen Geld Advies stuurt, kunnen onveilig zijn. Groen Geld Advies raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Groen Geld Advies te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Groen Geld Advies te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Groen Geld Advies en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Groen Geld Advies op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Groen Geld Advies of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter. Groen Geld Advies is gevestigd binnen het Arrondissement Amsterdam, onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.

Klachtenservice

Groen Geld Advies stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag of klacht kenbaar maakt. Op basis van uw informatie kan Groen Geld Advies proberen een passende oplossing te vinden en haar dienstverlening te verbeteren. Zie de contactgegevens van Groen Geld Advies op deze site.

mail de groengeld adviseur voor een afspraak